началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~     български/.bg     русский/.ru     english

моя милост | 2008 | my self
аз, нима? me, really? я, неужели?

Здрасти. Това е прозорец към моя свят, и може да надникнеш.

Има библиотека с подбрани четива, детски неща, снимки, хайку, направи-сам, и още какво ли не... Неща за игра и за размисъл.

Пише за софтуера - моето призвание като програмист - oбучаващ мене си, компютри, хора и организации. И като следствие - или първопричина? - за моя начин на мислене и светоусещане. Отнесени размисли за живота, вселената и всичко останало; за действителността и мисловния свят, и много тънката граница помежду им.

По света и у нас... за хората и техните култури, тяхната съвместимост и не съвсем. Може дори да срещнеш някой от другите Аз, като този от една сряда или оня от петък. Или беше оная. Понякога трудно ги различавам.

С две думи, за алтернативността и промените като начин на живот и постоянство. И как всичкото това всъщност е едно и също, от различни гледни точки, и се прелива едно в друго... Ин(г) и Янг.

Е, ако това не ти понася, довиждане, по-нататък не е безопасно - може да настъпиш промяна...

G'day. This is a window into my world, and you may take a look.

There is a library with selected readings, things for children, photographs, haiku, do-it-your­self, and everything... Things for playing and for reflection.

Writings about software - my vocation as programmer - teaching myself, computers, people and organisations. And as effect - or reason? - about my way of thinking and view of life. Absent-minded reflections about life, universe and all the rest; about reality and the mental world, and the very thin borderline inbetween.

Around the world and at home... about people and their cultures, their compatibility or not really. You can even meet some of the other Me's, like him from wednesday or him from one friday. Or was it her. Sometimes i hardly differ them.

In short, about the alternativity and changes as a way of life and steadiness. And how all this is in fact the same thing, just from different angles, merging into one another... Yin(g) and Yang.

So, if this does not agree with you, bye, further on is not safe - you can step on a change...

Здравствуй. Это окно в мой мир, и можешь заглянуть.

Есть библиотека, где выбранные чтива, вещи для детей, фотографии, хайку, сделай-сам, и еще всякое... Вещи для игры и для размышления.

Пишет о софтуере - моем призвании как програмист - oбучая себя, компютеров, людей и организаций. И как следствие - или первопричина? - о моем мышлении и мировоззрении. Рассеянные размышления о жизни, вселенне и всем остальном; о действительности и мисловном мире, и о довольно тонкой границе между ними.

По белу свету да у нас... о людьях и об их культурах, об их совместимости и не совсем. Можешь даже встретить кого-нибудь из других Я, как этот с одной среды или того с пятницы. Или это была она. Иногда трудно различить.

Короче, об алтернативности и переменах как способ жизни и постоянства. И как все это в сущности одно и то же, из разных точках зрения, и переливается из одного в другого... Ин(г) и Янг.

Ну, если это тебе не несет, досвиданья, дальше не безопасно - можно наступить на перемену...

-- work работа работа --
about software за софтуера о софтуере
sources код софт
biography биография биография
- library библиотека библиотека -
kids corner детски кът детский уголок
  books, articles книги и статии книги и статии
:- play игра игра -:
photos снимки снимки
DIY направи-сам сделай-сам
recipes рецепти рецепты
and them things и всякакви неща и всякие вещи
"...трябва да тичаш колкото можеш бързо, за да останеш на едно място. А за да отидеш някъде, трябва да тичаш два пъти по-бързо" - каза Царицата на Алиса. ( Алиса в Огледалния свят, Луис Карол)
"...it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that" - said Queen to Alice. ( Through_the_Looking_Glass, Lewis Carroll)
"... приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее! " - сказала Королева Алисе. ( Алиса в Зазеркалье, Люис Кэрролл)

А, това място е в движение... тъй че вземи си едно питие, пусни си приятна музика и разгледай на спокойствие... пък и сподели с някой. Създаването на добро знание, или софтуер, всъщност НЕ Е солово занимание - и забележи кое е първо в списъка образци и шаблони. Извинявай ако нещо е недовършено, недомислено, не на място или просто грешно - аз все уча пътя си към вас. Приятно забавление.

Аh, this place is in motion... so get yourself a drink, let some nice music play and peacefully have a look... and maybe share with somebody. Creating good knowledge, or software, IS NOT a solo activity, actually - and note which is first in the Summary Patlets list. Sorry if something is unfinished, unthought, not at place or simply wrong - i'm learning my way to you. Have fun.

О, это местечко в движении... так что бери кружок чего-то, пусти себе хорошей музыки и спокойно разгляди... ну и поделись с кем-то. Создание хорошего знания, или софтуера, НИКАК не является занятием соло - и заметь что первое в списке Summary Patlets). Извини если что-то незаконченное, недомышленное, не на месте или просто ошибочно - я все учу свой путь к вам. Приятного забавления.

свилен svilen свилен
 

Разработка на софтуер - от хора, за хора. Пъргаво. Development of software - by people, for people. Agile. Разработка софтуера - от людей, для людей. Проворно.

За мен софтуерът е (ограничен и засукан) начин на общуване, пренасяне на знание - между хората, във времето.

Съответно, правенето на софтуер е верижна съвместна игра, и всички участници са всъщност преводачи - а Доверието е най-важното свойство.

Софтуер се пише от хора и за хора. Игнорирането на този прост факт води до всички възможни лоши последствия. На хората трябва да им е приятно да ползват софтуера, И съответно от другата страна - да го правят. В известен смисъл двете страни играят една обща игра... Иначе не се получава. Всякаквите технически подробности - архитектури, машини, езици, организационни процеси и пр. - са вторични елементи в писането на софтуер. Не позволявайте те да надделяват.

To me, software is a (limited and twisted) way of communication, transfer of knowledge - between people, through time.

Respectively, making of software is a chain game of cooperation, where all the participants are actually translators - and Trust is the most important feature.

Software is written by people and for people. Ignoring this simple fact leads to all possible bad consequences. People should feel good when using the software, And respectively on the other side - when making the software. In some sense these two sides play a common game... Otherwise it doesn't happen. All them technical details - architectures, engines, languages, organisational processes et al - are secondary elements in the writing of software. Do not allow them to prevail.

По моему, софтуер есть (ограниченный и закрученный) способ общения, переноса знаний - между людмы, через время.

Соответственно, создание софтуера - это цепная совместная игра, где все участники всущности переводчики - а Доверие и есть самый важный елемент.

Софтуер делается людьми и для людей. Игнорирование этого простого факта ведет к всем возможным плохим последствиям. Людьям должно быть приятно пользовать софтуер, И соответственно по ту сторону - делать его. В каком-то смисле обе стороны играют в одну общую игру... Иначе не получается. Всякие там технические подробности - архитектуры, машины, языки, организационние процесси и т.п. - являются вторичными елементами в писанием софтуера. Не разрешайте им переобладать.

"... Само нещата, които си опитомил, можеш да проумееш - каза лисицата... - Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите"
( Малкият принц, Антоан дьо Сент-Екзюпери)
"... One only understands the things that one tames - said the fox... - It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye."
( The little prince, Antoine de Saint-Exupery)
"... Узнать можно только те вещи, которые приручишь - сказал Лис... - Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь."
( Маленький принц, Антуан де Сент-Экзюпери)
~ ~ ~
Още за софтуерa - препоръчвани четива, мнения, опит More on software - recommended reads, opinions, experience Еще о софтуере - рекомендуемые чтения, мнения, опыт


'2008-2023 ~ началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~   az()svilendobrev _ com