началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~     български/.bg     english

Ме­то­до­ло­гия, кул­ту­ра и на­чин на мис­ле­не: То­ва го на­пи­сах в на­ча­ло­то на 2007, във wiki на про­ек­та ХОР, при раз­ши­ря­ва­не­то на от­бо­ра. Част­та за До­ве­ри­е­то бе спе­ци­ал­но за но­воп­ри­съ­е­ди­ни­ли­те се хо­ра с дъ­лъг стаж във фир­ма­та - ние в от­бо­ра се бях­ме от­дав­на сду­ши­ли. Май та­ка и не го раз­б­ра­ха / въз­п­ри­е­ха... за раз­ли­ка от дру­ги 1-2ма но­во­дош­ли сту­ден­ти. Вед­нъж пре­пе­чен на не­до­ве­рие, май ста­ва не­из­ле­чи­мо.

Methodology, culture and way of thinking: i wrote this in the beginning of 2007, in the wiki of project HOR, at the time of expanding of the team. The part about Trust was specialy for the newcomers with long time in the company - we in the team were "intimate" long ago. Seems they did not understand / accept it then and now... by contrast to other 1-2 new fresh graduates. Maybe once overdone in distrust, it gets incurable.
Ме­то­до­ло­гия

Methodology

Тук с ня­кол­ко ду­ми ще обяс­ня за как­во ста­ва въп­рос в то­зи про­ект.

A few words about what this project is about.

Един са­мо-ци­тат:

соф­ту­ер се пи­ше от хо­ра и за хо­ра.

иг­но­ри­ра­не­то на то­зи прост факт во­ди до всич­ки въз­мож­ни ло­ши пос­лед­с­т­вия. На хо­ра­та тряб­ва да им е при­ят­но да пи­шат соф­ту­е­ра (И съ­от­вет­но от дру­га­та стра­на - да пол­з­ват соф­ту­е­ра), ина­че не се по­лу­ча­ва.

Вся­как­ви­те тех­ни­чес­ки под­роб­нос­ти / ар­хи­тек­ту­ри / ма­ши­ни и пр. са на­пъл­но вто­ри­чен еле­мент в пи­са­не­то на соф­ту­ер. В ни­ка­къв слу­чай не поз­во­ля­вай­те те да над­де­ля­ват.

Учас­т­ни­ци­те в един от­бор тряб­ва да си има­ме ДО­ВЕ­РИЕ и да мо­же да се раз­чи­та из­ця­ло един на друг. Ина­че ни­що ня­ма да ста­не.

citing myself:

software is being written by people and for people.

Ignoring this simple fact leads to all possible bad consequences. People should feel good when writing the software, otherwise it does not come out. And respectively, on the other side - when using the software.

All them technical details - architectures / engines / organisational processes et al - are completely secondary elements in the writing of software. By no means allow them to prevail.

We the participants in a team must TRUST each other and be able to rely entirely on one another. Otherwise nothing will come out.


Ето ня­кои от из­пол­з­ва­ни­те ос­но­во­по­ла­га­щи прин­ци­пи в пи­са­не­то на соф­ту­ер:

Here are some of the basic principles of writing software, used in the project:

Те­о­рия и по­со­бия

Theory and books


писалка на тефтер | ballpen on notebook

Детски нещаKids' things
книжкиbooks
творения:легоcreations:lego

БиблиотекаLibrary
снимкиphotos
хайкуhaiku
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019
направи самdo it yourself

софтуерът-и-азsoftware-and-i
биоcv

'2008-2019 ~ началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~   az()svilendobrev _ com